FOOKUSes • 28. november 2022

Isiksusejooned organiseeritud kuritegelikes gruppides: ühe huvitava uurimuse tulemused

Sattusin hiljuti lugema Aarhusi ülikooli teadlaste poolt läbiviidud uurimust, mis keskendus organiseeritud kuritegelike gruppide liikmete isiksuseomadustele Taanis.

Jaga postitust
Adera Executive Search Blog 11

Kirjutasin mõned aastad tagasi ühest huvitavast uurimusest, kus võrreldi edukate ettevõtjate ja suurkorporatsioonide palgaliste juhtide isiksuseomadusi. Hiljuti aga sattusin lugema Aarhusi ülikooli teadlaste poolt läbiviidud uurimust, mis keskendus organiseeritud kuritegelike gruppide liikmete isiksuseomadustele Taanis.

Kuigi valim oli üsna väike (53 liiget), siis minu arust olid leiud intrigeerivad. Olgu öeldud, et hinnatavateks ei olnud mitte tavalised tänavakaklejad, pisisulid või kleptomaanid, vaid kuritegelikus maailmas autoriteeti omavate gruppide liikmed.

Ka sel korral kasutati isiksusejoonte kaardistamisel kolme Hogani testi. Hogan Personality Inventory (HPI) hindab isiksuslikke tugevusi, Hogan Development Survey (HDS) isiksulikke riske ja Motives, Values, Preferences Inventory (MVPI) motivatsiooniallikaid ja eelistusi. Maailmas on tänaseks Hogani teste täitnud miljonid juhid ja professionaalid väga erinevatest tegevusvaldkondadest, Eestis oleme jõudnud nii värbamiste kui ka juhtide arenguprogrammide raames hinnata üle tuhande juhi, tippjuhi ja professionaali.

 

Millised siis olid leiud ja mil määral kattuvad need Hollywoodi maffiafilmidest pärit stereotüüpsete arusaamadega?

Esmalt tuleb mõista, et kriminaalsed grupid pakuvad nende liikmetele samasuguseid hüvesid nagu iga teine kollektiiv: sotsiaalset identiteeti, grupikuuluvust jm. Huvitaval kombel on näiteks leitud sarnasusi kuritegelike gruppide ja poliitiliselt ekstreemsete gruppide vahel. Mõlemad pakuvad teatud profiiliga natuuridele nö karjääri- ja eneseteostusvõimalusi, tähendusi ja kuuluvustunnet, mida nad ehk mujalt ei leia. Sellest kontekstist lähtuvalt tuleks siis ka testitulemusi tõlendada.

Oma motivatsiooniallikate ja väärtuste profiililt (MVPI) olid valimi liikmed üsna sarnased keskastmejuhtidele või näiteks ka riskikapitalistidele, saades kõrgeid skoore hedonismi, raha, võimu ja turvalisuse skaaladel. Lahtiseletatult: neile on elus olulised staatus, materiaalsed hüved, meelelised naudingud ning nende hüvede saamise kindlus ja etteennustatavus tulevikus.

Valimiliikmete isiksuslike riskide profiilid (HDS) tõid välja huvitavaid leide. Hogan pakkus välja, et nii mõnedki tavaelus muidu ebaproduktiivsed omadused võivad kuritegelikus maailmas olla vägagi produktiivsed. Testitavad said kõrgeid skoore skeptilisuse skaalal, mis mõõdab usaldamatust ja küünilisi hoiakuid teiste inimeste suhtes. Üllataval kombel tulid kõrged skoorid ka perfektsionismi skaalal, mis hindab inimeses orienteeritust detailidele ja nõudlikkust iseenda ja teiste töösooritusele. Samuti ka edevuse skaalal, mis viitab soovile teiste seast väljapaista ja pälvida liikmete tähelepanu ning imetlust. Ootuspäraselt iseloomustas valimi liikmeid ka kõrge lojaalsus grupi juhile.

MVPI ja HDS skoorid indikeerivad, et uurimuses osalejatel on justkui sünnipäraseid eeldusi karjäärialaseks eduks, aga samas ei ole nad nende realiseerimiseks valinud konventsionaalseid ja aktsepteeritud võimalusi. Seda Hogani mõtet toetavad vastajate HPI testi üsna madalad skoorid (skaalade keskmine jäi oluliselt alla 50%). Hogan tõlgendab olukorda selliselt: kriminogeense grupi liikmed on võõrandunud üldtunnustatud ühiskondlikest rollidest ja reeglitest, soovides siiski osa saada hüvedest ja ressurssidest, mida tavapärane tööalane elu võimaldab – raha, võimu, meelelisi elamusi. Üheks huvitavaks indikaatoriks HPI profiilis oli ka valimi liikmete madal huvi hariduse ja enesetäiendamise vastu. See on samas jällegi üheks eelduseks ühiskonnas läbilöömiseks.

Lõpetuseks rõhutab Hogan, et inimesed on sotsiaalsed loomad ning meil on elus kolm suurt eesmärki: leida elus tähendusi ja sihte, olla teiste poolt aktsepteeritud, ent samas püüelda teatava staatuse suunas ja midagi elus saavutada. Inimesed rahuldavad neid vajadusi peamiselt läbi erinevate gruppide: pere- ja sõpruskonnad, organisatsioonid, huvialaringid, poliitilised ühendused jne. Mitmetele vaesematest sotsiaalsetest gruppidest pärit noorukitele on kriminogeensete gruppidega liitumine justkui ratsionaalne valik. Ent paradoksaalsel kombel võib “karjääriedu” sellises kooslusel eeldada üsna sarnaseid oskusi nagu mõnes suures ja edukas börsiettevõttes.

 

Adera Executive Search on aastast 2010 kasutanud Hogani teste juhtide hindamises ja arenduses. Tänaseks on Hogani teste maailmas teinud ca 10 miljonit töötavat täiskasvanut. Kui palju põnevaid (ja ka üllatavaid) avastusi on selline globaalne andmekogus pakkunud! Kui oled isiksusepsühholoogia huviline ja soovid saada selleteemalisi uudiseid, siis tule ja registreeri end https://aderaexecutive.com/uudised/

 

FOOKUS on nimi, mille alla koondasime juhtide ja professionaalide hindamise & arendamisega seotud teenused, tööriistad, aga ka teemasse puutuvad uudised, leiud ja avastused. Usume, et edukate sobivusotsuste langetamiseks on vaja kandidaatide kohta võrreldavat, objektiivset ja asjakohast informatsiooni. Õige inimene õigele ametikohale! Aitame, kui vajad abi kandidaatide hindamisel, nende loomuomaste eelduste või liidrioskuste kaardistamisel. Olgu siis olukordadeks juhivalikute langetamine, edutamisotsused või võtmetöötajate arenguprogrammid. FOOKUS-ega on kõik oluline fookuses!

Jaga postitust
Huvitavat lugemist

Soovime saadetavates e-kirjades sinuga peamiselt jagada valdkonnaalaseid uudiseid ning mõtteid ja tähelepanekuid juhtimisest.